Chiang,H.C.; Chen,S.S.; Yu,H.S.; Ko,Y.C. The occurrence of carpal tunnel syndrome in frozen food factory employees. Gaoxiong.Yi Xue Ke Xue Za Zhi; 1990/2: 2

PubMed ID: 2352318